Organy szkoły

DYREKTOR - Mariola Rząsowska - odpowiada za:

a) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły,

b) realizację zadań zapisanych w uchwałach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców (w ramach ich kompetencji stanowiących), a także w zarządzeniach organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

d) zapewnienie warunków nauczycielom dla realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego,

e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Dyrektor Szkoły w szczególności:

 

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz administracyjno - finansową szkoły,

b) reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

e) opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej roczny
i długofalowy plan pracy Szkoły, a także koordynuje, nadzoruje i kieruje realizacją przyjętych planów,

f) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły oraz przedstawia, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także informacje dotyczące bieżącej działalności Szkoły,

g) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:

 • arkusz organizacyjny Szkoły,
 • preliminarz budżetowy Szkoły.

h) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły,

i)  kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

j)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

k)  współpracuje w realizacji swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,

l)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

m)  ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy Szkoły,
w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

n)  przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji
i promocji uczniów,

o) przedkłada Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

p) przydziela nauczycielom, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, stałe zajęcia i prace w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

q) podejmuje decyzje,  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły oraz przenoszenia ich do innej klasy,

r) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz wydaje decyzje administracyjne w zakresie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do Szkoły,
 • odraczania obowiązku szkolnego,
 • zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą,

s) organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o Ochronie Praw Dziecka,

t) zapewnia warunki i pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

u) zapewnia warunki do działalności innych organów Szkoły,

v) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczyciela i awansem zawodowym nauczycieli, określone w odrębnych przepisach,

w)  egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych ustalonego w Szkole porządku,

x)  zapewnia właściwy stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

y) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne,

z)  odpowiada za wykonanie obowiązków nałożonych zgodnie z odrębnymi przepisami na pracowników pełniących funkcje kierownicze,

aa)  określa zakres kompetencji wicedyrektorów w szczegółowym przydziale zadań i czynności,

bb) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

cc)  kształtuje właściwą atmosferę pracy i stosunków międzyludzkich w Szkole.

 

Dyrektor Szkoły, jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych decyduje w szczególności

 1. o:

a)  podejmowaniu decyzji w sprawach kadrowych:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • powierzania stanowiska wicedyrektorów i odwoływania z nich, po zasięgnięciu w tym względzie opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
 • powierzania innych stanowisk kierowniczych i odwoływania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

b)  określania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie
z przepisami prawa pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

c)  określania zakresu obowiązków i szczegółowych zadań w przydziałach czynności dla pracowników administracji i obsługi,

d)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Szkoły,

e)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, wyróżnień i nagród dla nauczycieli.

 

WICEDYREKTORZY

 1. W wykonywaniu zadań statutowych dyrektora Szkoły wspierają i zastępują wicedyrektorzy.
 2. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, dla którego zakres zadań opracowuje na piśmie dyrektor.
 3. Ilość stanowisk wicedyrektorów uzależniona jest od ilości oddziałów, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

 

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje
  i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą i organizacyjną Szkoły.
 2. W skład Rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy zatrudnieni w Szkole pracownicy pedagogiczni.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych zebrań mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady, a w szczególności:

a) przedstawiciele Rady Rodziców,

b) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,

c) pracownicy służby medycznej Szkoły,

d) pracownicy administracji i obsługi,

e) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

f)  przedstawiciele organu prowadzącego,

g) przedstawiciele organizacji społecznych i zawodowych,

h) przedstawiciele organizacji młodzieżowych,

i)  przedstawiciele organizacji i instytucji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

j)  przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki, pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży.

 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane przez przewodniczącego zgodnie z planem pracy.

5. Przewodniczący zobowiązany jest również zwołać posiedzenie Rady na wniosek:

a)   organu prowadzącego,

b)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)   co najmniej 1/3 członków Rady.

6. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej na wniosek jednego ze społecznych organów Szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Samorząd jest organem reprezentującym interesy uczniów danej szkoły, a podstawą jego działania jest Statut oraz zgodny z nim Regulamin Samorządu, opracowany przez Samorząd i zatwierdzony przez ogół uczniów danej szkoły.

2. Regulamin Samorządu określa:

a)   zadania Samorządu,

b)   strukturę, liczebność i kadencję,

c)   organizację pracy,

d)  tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał.

3.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły

4. Samorząd działa:

a)   na szczeblu klas – Samorząd Klasowy,

b)   na szczeblu ogólnoszkolnym – Samorząd Uczniowski.

5. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, naukowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem,

f)    prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2012 20:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Obuchowska
Ilość wyświetleń: 1813
05 sierpnia 2012 20:47 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2012 20:43 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2012 20:41 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.